Sea Food

SEA FOOD
PRAWNS
MANCHURIAN / SCHEZWAN / BUTTER PEPPER GARLIC / GARLIC / MASALA
TAVA / PEPPER / CHILLI BUTTER FRY / CURRY
 
ANJAL (SEER FISH)
CHILLI / MASALA / TAVA / RAVA FRY
SALT & CHILLI / NAKED FRY / CRUMB FRY / CURRY
POMFRET
MASALA / TAVA / RAVA FRY / SALT & CHILLI / CRUMB FRY
   
SQUID
CHILLI / MASALA FRY / PEPPER / MANCHURIAN
DEEP FRY / BUTTER PEPPER GARLIC